Stačí, ak počas dní 27.11. – 23.12 navštívite naše fitness centrum a využijete niektorú zo služieb alebo si nakúpite tovar. Či už si prídete zacvičiť alebo si kúpite tovar cez samoobslužný kiosk, váš vstup a nákup sa zaráta do súťaže. Všetko prebieha automaticky, stačí sa prihlásiť kartičkou či QR kódom z mobilnej appky. Pokiaľ chodíte na jednorazový vstup a tiež sa chcete do súťaže zapojiť, založte si u nás účet a dobite si kredit. Súťažíte o 3 ceny: Polročné členstvo, 3-mesačné členstvo a mesačnú permanentku. Troch výhercov vyžrebujeme 24. 12. 2023. Držíme vám všetkým palce!

Pravidlá súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“

Podmienky súťaže:

1.1. Súťaž „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ je usporiadaná a prevádzkovaná spoločnosťou  Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB v Čachticiach.

1.2. Súťaž „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ sa vzťahuje výlučne na prevádzku Fitness centra FITHUB, na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.

1.3. Súťaž „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ je určená pre každú fyzickú osobu, ktorá je zaregistrovaná v informačnom systéme fitness centra a ktorá využije služby alebo vykoná nákup určitého druhu služieb, alebo tovaru v prevádzke Fitness centra FITHUB v období trvania súťaže.

1.4. Súťaž „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ je prevádzkovaná a zákazníci sa môžu do nej zapojiť v období od 27.11.2023 do 23.12.2023.

1.5. Hlavnou výhrou v súťaži „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ je služba „Polročné členstvo“ v hodnote 200 EUR.

1.6. Ďalšími výhrami v súťaži „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ sú:

  1. výhra: 3-Mesačné členstvo v hodnote 109,- EUR
  2. výhra: Mesačná permanentka v hodnote 49,- EUR

1.7. Každý zákazník Fitness centra FITHUB, ktorý využije akúkoľvek službu, alebo zakúpi akýkoľvek tovar, bude prihlásením v systéme automaticky zaregistrovaný do súťaže.

1.8. Do zlosovania o hlavnú výhru v súťaži „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ budú zaradený všetci zákazníci z obdobia od 27.11.2023 do 23.12.2023

1.9. Výherca hlavnej výhry súťaže bude vyžrebovaný dňa 24.12.2023 z pomedzi všetkých hracích losov, ktoré budú riadne vyplnené a vhodené do schránky.

1.10. Do zlosovania o ďalšie výhry budú zaradení všetci zaregistrovaný zákazníci a to nasledovne:

  1. výhra: vstupy a tržby zaregistrovaných zákazníkov z obdobia od 27.11.2023 do 23.12.2023
  2. výhra: vstupy a tržby zaregistrovaných zákazníkov z obdobia od 27.11.2023 do 23.12.2023

1.11. Výhercovia jednotlivých výhier budú vyžrebovaní z pomedzi všetkých zaregistrovaných zákazníkov z obdobia, ktoré budú vhodené do schránky v nasledujúcich termínoch:

  1. výhra: zlosovanie dňa 24.12.2023
  2. výhra: zlosovanie dňa 24.12.2023

1.12. Výhercovia budú o výhre informovaní emailom, alebo telefonicky a ich meno bude zverejnené aj na Facebookovej stránke Fitness centra FITHUB a instagramovom profile.

1.13. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť služby, produkty a aktivity, za ktoré nevzniká zákazníkovi nárok na účasť v súťaži.

1.14. Výherca si svoju výhru musí prevziať do 10 dní odo dňa oznámenia o výhre.

1.15. Pre účely uplatnenia výhry v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne riadne zaregistrovaných zákazníkov, ktorých účty obsahujú potrebné informácie.

1.16. Nárok na výhru v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.

1.18. Spoločnosť Retsus s.r.o. má právo súťaž „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jej pravidlá. Akékoľvek zmeny súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“  nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia, alebo zrušenia súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“. Pravidlá súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ sú taktiež k nahliadnutiu v prevádzke Fitness centra FITHUB.

1.19. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“  a informáciami týkajúcimi sa súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných, alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.

1.20. V prípade podozrenia na zneužitie výhry, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť Retsus s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi výhru, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.

1.21. Tieto pravidlá súťaže „FITHUB VIANOČNÁ SÚŤAŽ“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle fithub.sk.

Spracúvanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti Retsus s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť Retsus s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu, alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v Druhej hlave Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čachtice 24.11.2023