Zásady ochrany osobných údajov GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady„) opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.fithub.sk (ďalej len „webové rozhranie„)

Správca osobných údajov:

Retsus s.r.o., so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice
IČO: 50043510
DIČ: 2120158777
IČ DPH: SK2120158777
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 32275/R

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Korešpondenčná adresa: Retsus s.r.o., so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice
Telefónne číslo: +421 918 223 533
Kontaktný e-mail: info@fithub.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme vás o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

1.Úvodné ustanovenia

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ˇvšeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“ alebo „nariadenie“) a účinnosťou nového zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú, alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do používateľského konta;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo korešpondenčná adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, trvania a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

2.ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, prosíme, informujte nás o tom.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe plnenia zmluvy a výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci dopytovania a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len po dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

3.VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu: info@fithub.sk;
 • písomne formou listu zaslaného na našu korešpondenčnú adresu;
 • v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maili obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na tento úrad priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania, alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo územia Slovenskej republiky, v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4.SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadení.

Vaše osobné údaje pre nás spracováva ďalej najmä daňový poradca, účtovník. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. prepravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iného spracovateľa a príjemcu osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime na základe vašej požiadavky.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanovenými nariadeniami.

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 17. 3. 2020.