Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ FITHUB – fitness centra Čachtice spoločnosť Retsus s.r.o., Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice, IČO: 50043510, e-mail: info@fithub.sk, tel.: 0918223533 (ďalej len „FITHUB“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“):

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup tovarov a služieb ponúkaných FITHUB a bližšie vymedzujú a upresňujú práv a a povinnosti FITHUB a jeho zákazníkov.
 2. Zákazník je povinný zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom (ako je špecifikovaný nižšie), ktoré sú uvedené na internetovej adrese (https://www.fithub.sk) a súčasne na recepcií FITHUB.

II. Predaj tovaru a služieb v obchodných priestoroch FITHUB

 1. Aktuálna ponuka tovaru a služieb FITHUB, vrátanie cien za dané služby a tovar, je k dispozícií v obchodných priestoroch FITHUB na adrese: Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice a súčasne na internetovej adrese FITHUB.
 2. FITHUB môže u jednotlivých služieb stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to hlavne s ohľadom na kapacitu, vekovú skladbu účastníkov, formu úhrady a pod. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný.
 3. Zákazník má možnosť za tovar a služby platiť prostredníctvom zákazníckej karty, ak má na zákazníckom účtu uložený Depozit (tak ako je špecifikovaný nižšie), a to aspoň vo výške zodpovedajúcej hodnote kupovaného tovaru alebo služby. Prostredníctvom zákazníckej karty je možné využiť aj ďalšie formy úhrady za tovar a služby, a to v hotovosti, platobnou kartou.
 4. Tovar a služby je možné zákazníkovi predať taktiež bez použitia zákazníckej karty, respektíve zriadenia Zákazníckeho účtu, teda na tzv. anonymný účet, v takom prípade sú služby poskytované v základnej cene a je možné využiť iba tie spôsoby úhrady, ktoré si určuje FITHUB.

III. Zákaznícky účet, depozit, členstvo, permanentka

 1. Zákazník si zriaďuje vo FITHUB zákaznícky účet. Zákaznícky účet bude Zákazníkovi zriadený po vyplnení registračného formuláru, a to z ohľadom na povinné polia, a odovzdaní/doručení tohoto formuláru FITHUB. Zákaznícky účet – registráciu je tiež možné zriadiť online potvrdením aktivačného e-mailu. Po založení účtu si môže Zákazník na zákaznícky účet vložiť peňažnú čiastku (ďalej len „Depozit“), minimálne vo výške 20 EUR.
 2. Vklad na Depozit sa uskutočňuje úhradou v hotovosti, platobnou bránou na pokladni centra alebo prostredníctvom platobnej brány. Depozit je možné využiť k úhrade všetkého tovaru a služieb ponúkaných FITHUB, okrem služby osobného trénera. Zákazník ma prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu. O aktuálnej výške Depozitu na zákazníckom účte sa môže Zákazník informovať tiež v centre, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. FITHUB posiela automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stave Depozitu a ďalej s predstihom 14 dní informačný e-mail o konci platnosti Depozitu.
 3. Vložení Depozit je zákazník povinný vyčerpať najneskôr do 12 mesiacov, počítané od okamihu vloženia príslušného Depozitu. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety skončí platnosť vloženého Depozitu. Platnosť Depozitu je možné predĺžiť vložením ďalšej finančnej čiastky, min. 20 EUR. Zakúpený Depozit nie je možné zmeniť späť na peňažné prostriedky a akokoľvek vracať, to platí tiež v prípade zrušenia zákazníckeho účtu. Vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail: info@fithub.sk z odôvodnením a dokázaním vážneho dôvodu môže byť Depozit zákazníkovi vrátený, výhradne iba v hotovosti v stanovenom termíne súčasne s vrátením čipovej karty a vymazaním účtu.
 4. FITHUB ďalej umožňuje Zákazníkovi využívať svoj Zákaznícky účet k nákupu členstva, teda časovej permanentky, ktorá umožňuje Zákazníkovi využívanie služieb FITHUB na určitú časovú hranicu za konkrétne vytvorených podmienok (napr. ročná, polročná, 3-mesačná a mesačná permanentky do fitness apod.). FITHUB môže u jednotlivých služieb stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to hlavne s ohľadom na kapacitu,, vekovú skladbu účastníkov, formu úhrady apod. Ďalej FITHUB môže vylúčiť niektoré z foriem úhrady za služby. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný. Zákazník ma prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu, kde je možné overiť si platnosť členstva alebo sa môže Zákazník informovať tiež v centre, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. FITHUB zasiela automaticky na e-mail zákazníka s predstihom 14 dní informačný e-mail o konci platnosti členstva.
 5. FITHUB ďalej umožňuje Zákazníkovi využívať svoj zákaznícky účet k nákupu permanentky na predom stanovenú či dohodnutú kombináciu služieb, prípadne tovaru FITHUB. FITHUB môže u jednotlivých služieb stanoviť konkrétne podmienky pre ich poskytovanie, a to hlavne z ohľadom na kapacitu, vekovú skladbu účastníkov, formu úhrady a pod. Ďalej FITHUB môže vylúčiť niektoré z foriem úhrady za služby. O týchto ďalších podmienkach bude Zákazník pred zakúpením služby jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný. Zákazník ma prístup k stavu svojho zákazníckeho účtu, kde je možné overiť si platnosť permanentky alebo sa môže Zákazník informovať tiež v centre, a to po predložení príslušnej zákazníckej karty vzťahujúcej sa k danému účtu. FITHUB zasiela automaticky na e-mail zákazníka s predstihom 14 dní informačný e-mail o konci platnosti permanentky.
 6. Zakúpenú permanentku je Zákazník povinný vyčerpať do stanoveného dátumu platnosti, ktorý je Zákazníkovi oznámené pri nákupe permanentky. Po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety skončí platnosť permanentky. Platnosť permanentky nie je možné predĺžiť. Vo výnimočných prípadoch na základe písomnej žiadosti klienta na e-mail: info@fithub.sk z odôvodnením a dokázaním vážneho dôvodu môže byť platnosť permanentky predĺžená.
 7. Zákazník má možnosť vstupovať na svoj zákaznícky účet cez webové rozhranie na adrese https://rezervacie.fithub.sk/ a prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po prihlásení, ktoré sa uskutoční zadaním platného užívateľského mena a hesla, má Zákazník možnosť rezervovať, a prípadne aj hradiť si jednotlivé služby, členstvo alebo permanentku. Ďalej je možné v zákazníckom účte cez webové rozhranie administrovať zadané kontaktné údaje. Ak bude mať Zákazník akékoľvek problémy s prihlásením na svoj zákaznícky účet či s rezerváciou, informuje o tejto skutočnosti bezodkladne recepciu FITHUB.

IV. Zákaznícky identifikátor

 1. Po zriadení zákazníckeho účtu bude Zákazníkovi odovzdaná zákaznícka karta, ktorá slúži ako identifikátor k zákazníckemu účtu. Zákaznícka karta môže byť priradená iba k pomenovanému účtu, s ktorým môže disponovať výlučne osoba uvedená ako majiteľ tejto karty alebo akákoľvek osoba ktorá je držiteľom karty, pokiaľ majiteľ karty požiada o jej prevedenie do režimu „prenosná“ podľa konkrétnych podmienok FITHUB pre jednotlivé služby. Zákaznícka karta bude Zákazníkovi vystavená za poplatok 1 EUR (vrátane DPH), pokiaľ sa nevzťahuje na tento poplatok zľavový benefit podľa výšky Depozitu. FITHUB má právo požadovať náhradu škody v prípade poškodenia zákazníckej karty.
 2. V prípade straty/odcudzenia zákazníckej karty je Zákazník povinný čo najskôr kontaktovať FITHUB, aby túto kartu zablokovala. FITHUB nezodpovedá za prípadné škody, ktoré Zákazníkovi z dôvodu straty/odcudzenia zákazníckej karty vzniknú.

V. Rezervácie

 1. Zákazník si môže rezervovať aktivity FITHUB (ďalej len „Rezervácia“), pokiaľ má u FITHUB zriadený zákaznícky účet, na ktorom je zložený Depozit vo výške dopovedajúcej cene jednotlivej aktivity alebo túto aktivitu priamo hradí.
 2. Rezerváciu je možné zrealizovať osobne na recepcií FITHUB, a to na základe predloženia zákazníckej karty alebo cez webové rozhranie po prihlásení do zákazníckeho účtu alebo telefonicky (po uskutočnení overenia identifikácie Zákazníka).
 3. Po zrealizovaní rezervácie bude Zákazníkovi blokovaný depozit vo výške odpovedajúcej cene športovej aktivity, s čím Zákazník zrealizovaním rezervácie súhlasí. Na túto skutočnosť bude Zákazník súčasne upozornený pred zrealizovaním rezervácie.
 4. Rezervácia sa považuje za záväznú objednávkou danej služby.
 5. FITHUB stanoví storno poplatky pre jednotlivé služby individuálne. V prípade skupinových cvičení (napr. Bodyform): pokiaľ zákazník zruší svoju rezerváciu:
 6. Viac než 4 hodín pred zahájením aktivity, nie je mu zaúčtovaný storno poplatok
 7. 4 a menej hodín pred zahájením aktivity, bude mu zaúčtovaný storno poplatok v pevnej čiastke 3 EUR. V prípade využitia uvoľneného miesta nie je storno poplatok účtovaný.
 8. Rezervácia môže byť zrušená telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle FITHUB, osobne na recepcií FITHUB či elektronicky cez klientsky účet. Vo všetkých prípustných formách storno rezervácie je prípadne storno poplatok zaúčtovaný. V prípade chybnej rezervácie a jej storna v časoch, kedy je účtovaný storno poplatok, môže Zákazník podať písomnú žiadosť na e-mail info@fithub.sk o neúčtovaní storno poplatku za podmienky, že v daný deň Zákazník absolvoval a riadne uhradil službu, ktorá je predmetom storno poplatku, a to v inom čase. FITHUB posudzuje oprávnenosť žiadosti Zákazníka.

VI. Predaj tovaru a služieb cez internet

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu FITHUB sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom a týmito Obchodnými podmienkami, a že s oboma súhlasí.
 2. Objednávka je záväzným návrhom kúpnej zmluvy či zmluvy o dodanie služby (ďalej len „Zmluva“). Zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie „Potvrdenia prijatia k ďalšiemu spracovaniu“, ktoré je posielané FITHUB automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uložené v databázy FITHUB.
 3. Zmluvu je možnú uzavrieť v slovenskom jazyku.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí, uvedených v príslušnom formulári, ktorý sa automaticky zobrazí na internetovej stránke súvisiacej s kúpou konkrétneho tovaru či dodávkou konkrétnej služby podľa výberu Zákazníka. Miestom dodania služby je adresa FITHUB. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka jeho prevzatím od FITHUB po zaplatení kúpnej ceny vrátane DPH.
 5. Pred zaslaním objednávky FITHUB je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosti zisťovať a opravovať chyba vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle Zákazník spoločnosti kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“.
 6. Zmluvy sú po svojom uzatvorení FITHUB archivované v elektronickej podobe a sú prístupné iba FITHUB.

 

 1. Spôsob dodania tovaru:

 

Zakúpený tovar si môže zákazník vyzdvihnúť osobne na recepcií FITHUB. V prípade, že si objednávaný tovar Zákazník neprevezme do šiestich dní od jeho zakúpenia, pokiaľ bude tovar pripravený FITHUB k odberu, má FITHUB právo odstúpiť od Zmluvy.

 

 1. Platobné podmienky:

 

V internetovom obchode (e-shope) FITHUB existujú nasledujúce voľby spôsobu platby za kupovaný tovar alebo služby: Platobnou kartou

 

 1. Odstúpenie od zmluvy:

 

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov v lehote 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. V prípade, keď je predmetom Zmluvy niekoľko druhou tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota podľa predchádzajúcej vety odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy je potrebné, aby Zákazník o svojom odstúpení od Zmluvy FITHUB informoval, a to formou listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na kontaktnú adresu FITHUB, alebo e-mailovú adresu: info@fithub.sk alebo iným vhodným spôsobom (osobne vo FITHUB). Odstúpenie od zmluvy je možné uskutočniť aj v posledný deň štrnásťdennej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
 3. Pokiaľ Zákazník odstúpi od Zmluvy, vráti mu FITHUB bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bolo doručené oznámenie od odstúpenia od zmluvy, čiastku zaplatenej kúpnej ceny za tovar, vrátene DPH. Pre vrátenie platby FITHUB použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil Zákazník pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ Zákazník v odstúpení do zmluvy neuvedie inak. Pre vrátenie platby, ktorú Zákazník uskutočnil prostredníctvom platobnej karty, sa použije platobný prostriedok, ktorý Zákazník uviedol v odstúpení od zmluvy. V žiadnom prípade tím Zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady.
 4. Platbu FITHUB Zákazníkovi vráti po obdŕžaní vráteného tovaru alebo ak zákazník preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy Zákazník vráti FITHUB tovar úplný, s kupletnou dokumentáciou, nepoškodené, čisté, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu a v stave, v jakom tovar prevzal. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátení FITHUB bude nekupletný alebo bude ušpinený, poškodený, opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný či inak znehodnotený, vzniká tím Zákazníkovi zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru. FITHUB má v tomto prípade nárok na započítanie škody vzniknutej na tovare oproti hodnote finančnej čiastky, ktorá má byť Zákazníkovi z titulu odstúpenia od zmluvy vrátená.
 6. Zákazník znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru. Tieto náklady znáša Zákazník rovnako v prípade, ak tovar nemôže byť vrátení pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 7. Zákazník bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle tovar späť na kontaktnú adresu FITHUB alebo odovzdá osobne na recepcií FITHUB.
 8. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ Zákazník odošle FITHUB tovar späť pred uplynutím 14 dní.

 

 1. Reklamácie

 

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu (e-shopu) FITHUB a právnym predpismi platnými v SR.
 2. Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) FITHUB je zverejnený na webovej stránke obchodu v sekcii Reklamačný poriadok na adrese https://fithub.sk/reklamacny-poriadok/

 

 1. Ostatné ustanovenia

 

 1. FITHUB si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.
 2. Ceny uvádzané u jednotlivých druhov tovaru/služieb sú platné k okamihu odoslania objednávky Zákazníkom FITHUB.
 3. FITHUB má právo na obstúpenie od zmluvy v prípade vypredania či nedostupnosti objednaného tovaru. V prípade, že predmet tovaru už Zákazník uhradil, bude mu kúpna cena vrátane DPH vrátená prevodom na účet, s ktorého bol tovar uhradený.
 4. Odoslaním elektronickej objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, a taktiež i v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátene DPH, prepravného či poštovného), uvedenú v katalógu internetového obchodu (e-shopu) FITHUB.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracovaní osobných údajov sa FITHUB riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením (EU) GDPR. Prehlásenie o spracovaní osobných údajov je k dispozícii na adrese https://rezervacie.fithub.sk/.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky FITHUB sú účinné od 1.8.2023 a sú k dispozícii na recepcií FITHUB a na internetových stránkach FITHUB

 

Ing. Richard Šuster, konateľ