Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre prevádzku Fitness centra FITHUB na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice, spoločnosti Retsus s.r.o, Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice, IČO: 50043510, IČ DPH: SK2120158777 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

I. Základné ustanovenia

 1. Predmetom reklamácie môže byť:
  • tovar zakúpený u spoločnosti Retsus s.r.o. (ďalej aj ako Predávajúci)
  • služby poskytované spoločnosťou Retsus s.r.o. (ďalej aj ako Poskytovateľ služieb)
 2. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Retsus s.r.o. za nedostatky a vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie.
 3. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za chyby spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.
 4. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

II. Podmienky reklamácie

 1. V prípade, že zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, na recepcii Poskytovateľa služieb na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.
 2. V prípade výskytu chyby, alebo podozrenia na chybu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za chyby na tovare zakúpenom u predávajúceho.
 3. Záručná doba na zakúpený tovar u predávajúceho je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak
 4. Pri reklamácii tovaru je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.
 5. Pri uplatnení reklamácií služieb je zákazník povinný predložiť doklady o zaplatení služby. Poverený zamestnanec spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.
 6. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná poverená osoba Poskytovateľa služieb spísať so zákazníkom „Reklamačný protokol“, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.
 7. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie nedostatku a vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.
 8. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť.
 9. Pokiaľ zákazník preukáže poverenému zamestnancovi vybavujúcemu reklamácie podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.
 10. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše poverený Zákazník dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.
 11. Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ podľa §622 OZ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 12. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ podľa §623 OZ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).Podľa výkladu OZ záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 13. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 14. Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 15. V prípade, že sa na zistenú chybu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

III. Dôvody odmietnutia reklamácie

 1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.
 2. Za chybne poskytnutú službu nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným zákazníkom alebo iným zákazníkom.
 3. Taktiež sa nejedná o chybné poskytnutie služby v dôsledku vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna. V takýchto prípadoch bude reklamácia odmietnutá.

IV. Vybavenie reklamácií – Nároky z oprávnenej reklamácie

 1. Ak si zákazník uplatní právo zo zodpovednosti za nedostatky služby, ktorá je mu poskytnutá alebo už bola poskytnutá, Poskytovateľ služieb alebo ním poverený zástupca je povinný po náležitom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii.
 2. Osoby poverené poskytovateľom služieb môžu na mieste vybaviť reklamáciu a to v rozsahu a do výšky úhrady vstupného, alebo poskytnutím náhradného plnenia v rovnakej výške.
 3. Pri posudzovaní oprávnenosti uplatnenia reklamácie zákazníka, je povinný poverený zamestnanec vykonať riadny zápis o vybavení reklamácie.
 4. Vybavenie reklamácie vo vyššie uvedenom rozsahu sa vykoná podľa časti VI.

V. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

 1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod.
 2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí zákazník umožniť pracovníkovi vybavujúcemu reklamáciu alebo inému poverenému zástupcovi, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

VI. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. V prípadoch, kedy je reklamácia služieb posúdená ako úplne alebo z časti odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení nedostatku, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.
 2. Ak sa na zistenú chybu tovaru vzťahuje záruka, odstránenie chyby je bezplatné.
 3. Záručnú opravu tovaru je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
 4. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojná so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci podnetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Záverečné ustanovenie

 1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Reklamačných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom: 1.8.2023