OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU OSÔB BEZ TESTU NA COVID-19 A VÝNIMKÁCH Z TOHTO ZÁKAZU

V období od 19.apríla 2021 do  28. apríla 2021 sa z dôvodu ochrany života a zdravia v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 187/2021 zakazuje vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok zariadení vrátane škôl
a školských zariadení.
Zákaz sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
e) osobu zaočkovanú:
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osoby nad 65 rokov veku,
g) dieťa do desiatich rokov veku,
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
n) vstup osoby do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) alebo účasti na bohoslužbe alebo individuálnej duchovnej starostlivosti,
o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis 1) neustanovuje inak,
u) vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,
v) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke
podľa prílohy,
w) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej
republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
x) osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
y) osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

1) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a poskytovateľov sociálnych služieb.

Uvedené sú len vybrané ustanovenia Vyhlášky UVZ SR č.187/2021.