Pravidlá súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“

Podmienky súťaže:

 

 • 1.1. Súťaž „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ je usporiadaná a prevádzkovaná spoločnosťou  Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB
  v Čachticiach.

 

 • 1.2. Súťaž „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ sa vzťahuje výlučne na prevádzku Fitness centra FITHUB,
  na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.

 

 • 1.3. Súťaž „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ je určená pre každú fyzickú osobu, ktorá využije služby alebo vykoná nákup určitého druhu služieb, alebo tovaru v prevádzke Fitness centra FITHUB v období trvania súťaže.

 

 • 1.4. Súťaž „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ je prevádzkovaná a zákazníci sa môžu do nej zapojiť v období od 25.11.2019 do 24.12.2019.

 

 • 1.5. Hlavnou výhrou v súťaži „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ je služba „3-Mesačné členstvo“ v hodnote 99 EUR.

 

 • 1.6. Ďalšími výhrami v súťaži „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ sú:
 1. výhra: Mesačná permanentka v hodnote 39,9,- EUR
 2. výhra: Vrecúško FITHUB plné fitness dobrôt

 

 • 1.7. Každému zákazníkovi Fitness centra FITHUB, ktorý využije akúkoľvek službu, alebo zakúpi akýkoľvek tovar, bude pri pokladni odovzdaný hrací los, ktorý zároveň slúži ako registrácia zákazníka do súťaže.

 

 • 1.8. Hrací los je potrebné vhodiť spolu s údajmi Menom a priezviskom, emailom a telefónnym kontaktom do schránky umiestnenej v prevádzke fitness centra FITHUB na ulici Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.

 

 • 1.9. Do zlosovania o hlavnú výhru v súťaži „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ budú zaradené všetky riadne vyplnené hracie losy z obdobia od 25.11.2019 do 24.12.2019

 

 • 1.10. Výherca hlavnej výhry súťaže bude vyžrebovaný dňa 24.12.2019 po 12:00 hod z pomedzi všetkých hracích losov, ktoré budú riadne vyplnené a vhodené do schránky.

 

 • 1.11. Do zlosovania o ďalšie výhry budú zaradené všetky riadne vyplnené doklady a to nasledovne:
 1. výhra: hracie losy z obdobia od 25.11.2019 do 24.12.2019
 2. výhra: hracie losy z obdobia od 25.11.2019 do 24.12.2019

 

 • 1.12. Výhercovia jednotlivých výhier budú vyžrebovaní z pomedzi všetkých riadne vyplnených hracích losov z daného obdobia, ktoré budú vhodené do schránky v nasledujúcich termínoch:
 1. výhra: zlosovanie dňa 24.12.2019
 2. výhra: zlosovanie dňa 24.12.2019

 

 • 1.13. Výhercovia budú o výhre informovaní emailom, alebo telefonicky a jeho meno bude zverejnené aj na Facebookovej stránke Fitness centra FITHUB.

 

 • 1.14. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť služby, produkty a aktivity, za ktoré nevzniká zákazníkovi nárok na účasť v súťaži.

 

 • 1.15. Výherca si svoju výhru musí prevziať do 10 dní odo dňa oznámenia o výhre.

 

 • 1.16. Pre účely uplatnenia výhry v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne nepoškodené a riadne vyplnené hracie losy, ktoré obsahujú potrebné informácie.

 

 • 1.17. Nárok na výhru v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.

 

 • 1.18. Spoločnosť Retsus s.r.o. má právo súťaž „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jej pravidlá. Akékoľvek zmeny súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk,
  ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia, alebo zrušenia súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“. Pravidlá súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ sú taktiež k nahliadnutiu v prevádzke Fitness centra FITHUB.

 

 • 1.19. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ a informáciami týkajúcimi sa súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných, alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.

 

 • 1.20. V prípade podozrenia na zneužitie výhry, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť Retsus s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi výhru, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.

 

 • 1.21. Tieto pravidlá súťaže „VIANOČNÁ SÚŤAŽ VO FITHUB“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle fithub.sk.

 

Spracúvanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti Retsus s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť Retsus s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu, alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v Druhej hlave Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čachtice 25.11.2019