Pravidlá súťaže

„KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ je usporiadaná a prevádzkovaná spoločnosťou  Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB v Čachticiach.
 2. Súťaž „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ sa vzťahuje výlučne na facebokový profil prevádzky Fitness centra FITHUB, ktoré sídli na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.
 3. Súťaž „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ je určená pre každú fyzickú osobu, ktorá odpovie na kvízové otázky prostredníctvo komentáru k príspevku uverejneného na facebookovej stránke Fitness centra FITHUB v období trvania súťaže.
 4. Súťaž „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ je prevádzkovaná a zákazníci sa môžu do nej zapojiť v období od 3.2.2020 do 8.2.2020 12:00 hod.
 5. Hlavnou výhrou v súťaži „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ je služba „3-Mesačné členstvo“ v hodnote 99 EUR.
 6. Do súťaže sa zapojí ten kto prostredníctvom facebookovej stránky odpovie komentárom na kvízovú otázku uverejnenú na profile Fitness centra FITHUB.
 7. Jednotlivé kvízové otázky sú ohodnotené bodmi podľa náročnosti otázky.
 8. Body získa len ten, kto odpovie na danú otázku správne.
 9. Na každú otázku môže každý odpovedať len raz.
 10. V prípade, že na danú otázku odpovie súťažiaci viackrát, bude hodnotený mínusovými bodmi, ktoré zodpovedajú bodovej hodnote danej otázky.
 11. Výhercom hlavnej výhry sa stane ten, kto získa v súčte najviac bodov za všetky otázky.
 12. V prípade nerozhodného poradia bude súťaž vyhodnotená 2 doplnkovými otázkami.
 13. V prípade, že o víťazovi nerozhodnú 2 doplnkové otázky, bude výherca vyžrebovaný.
 14. Výherca hlavnej výhry súťaže bude oznámený dňa 8.2.2019 po 17:00 hod z pomedzi všetkých súťažiacich, ktorý sa zapojili do súťaže.
 15. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť podmienky, pri ktoré nevzniká zákazníkovi nárok na účasť v súťaži.
 16. Výherca si svoju výhru musí prevziať do 10 dní odo dňa oznámenia o výhre.
 17. Pre účely uplatnenia výhry v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne správne odpovede od súťažiaceho, ktorého je možné prostredníctvom osobného facebookového profilu riadne identifikovať (uvedené meno, priezvisko, fotografia).
 18. Nárok na výhru v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.
 19. Spoločnosť Retsus s.r.o. má právo súťaž „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jej pravidlá. Akékoľvek zmeny súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“  nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia, alebo zrušenia súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“. Pravidlá súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ sú taktiež k nahliadnutiu v prevádzke Fitness centra FITHUB.
 20. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ a informáciami týkajúcimi sa súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných, alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.
 21. V prípade podozrenia na zneužitie výhry, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť Retsus s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi výhru, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.
 22. Tieto pravidlá súťaže „KVÍZOVÁ SÚŤAŽ O ČLENSTVO VO FITHUB“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle fithub.sk.
 23. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB v Čachticiach. Taktiež sa do súťaže nemôžu zapojiť tréneri Fitness centra FITHUB. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na bývalých zamestnancov a trénerov pôsobiacich vo fitness centre FITHUB.

 

Spracúvanie osobných údajov

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti Retsus s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť Retsus s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu, alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v Druhej hlave Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Čachtice 2.2.2020