Pravidlá vernostného programu
„Tvoja odmena od FITHUB“

1.1. Vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ je usporiadaný a prevádzkovaný spoločnosťou  Retsus s.r.o. so sídlom Družstevná 665/6, 916 21 Čachtice, IČO: 50 043 510, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 32275/R, ako prevádzkovateľom Fitness centra FITHUB v Čachticiach.

1.2. Vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ sa vzťahuje výlučne na prevádzku Fitness centra FITHUB, na adrese Družstevná 764/9, 916 21 Čachtice.

1.3. Vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ je určený pre každú fyzickú osobu, ktorá využíva služby fitness centra, vykoná nákup určitého druhu tovaru špecifikovaného v týchto pravidlách v prevádzke Fitness centra FITHUB, alebo za vybrané aktivity špecifikované v týchto pravidlách.

1.4. Vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ je prevádzkovaný a zákazníci sa môžu do neho zapojiť kedykoľvek až do jeho odvolania spoločnosťou Retsus s.r.o.

1.5. Každému zákazníkovi Fitness centra FITHUB bude pri pokladni ponúknutá hracia karta „Hracia karta FITHUB“ za účelom zbierania obdržaných vernostných bodov otlačením pečiatky s logom FITHUB .

1.6. Zákazník, ktorý si v prevádzke Fitness centra FITHUB zakúpi vybraný nápoj z ponuky, ktorý je pripravovaný priamo vo fitness centre na priamu konzumáciu, dostane za každý takýto zakúpený nápoj bodové hodnotenie podľa bodovacej tabuľky.

1.7. Zákazník, ktorý si v prevádzke Fitness centra FITHUB zakúpi vybraný produkt, alebo službu z ponuky, ktorý je predávaný priamo vo fitness centre, dostane za každý takýto zakúpený produkt, alebo službu bodové hodnotenie podľa bodovacej tabuľky.

1.8. Zákazník za vybrané aktivity bližšie určených v bodovacej tabuľke dostane za každú splnenú aktivitu bodové hodnotenie podľa bodovacej tabuľky.

1.9. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť služby, produkty a aktivity, za ktoré nevzniká zákazníkovi nárok na získanie vernostných bodov.

1.10. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť služby, produkty a aktivity, ktoré nie sú uvedené v bodovacej tabuľke, za ktoré zákazníkovi vznikne nárok na získanie bonusových vernostných bodov.

1.11. Bodovacia tabuľka vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB zadarmo“ je súčasťou týchto pravidiel vernostného programu a tvorí prílohu č.1.

1.12. Každý obdržaný vernostný bod získa zákazník do jeho hracej karty „Moja hracia karta FITHUB“.

1.13. Zákazníkovi, ktorý sa pri pokladni Fitness centra FITHUB preukáže hracou kartou „Moja hracia karta FITHUB“, v ktorej bude otlačené potrebné množstvo bodov, vznikne nárok na odmenu z katalógu odmien podľa vlastného výberu, ktorý bude aktuálne v bežnej ponuke Fitness centra FITHUB.

1.14. Katalóg odmien vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ je samostatne vydávanou publikáciou na určité časové obdobie.

1.15. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo určiť bodovú hodnotu odmien, na ktoré zákazníkovi vznikne nárok po získaní potrebného množstva vernostných bodov.

1.16. Prevádzkovateľ Fitness centra FITHUB si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť ktorúkoľvek odmenu s aktuálneho katalógu odmien.

1.17. Pre účely uplatnenia odmeny zadarmo v zmysle týchto pravidiel je možné akceptovať výlučne nepoškodené hracie karty „Moja hracia karta FITHUB“, ktoré obsahujú potrebný počet nepoškodených vernostných otlačkov pečiatky s logom FITHUB.

1.18. Hracia karta „Moja hracia karta FITHUB“, na základe ktorej došlo k uplatneniu nároku na odmenu zadarmo v zmysle týchto pravidiel, bude zákazníkovi odobratá (zákazník je povinný takúto hraciu kartu odovzdať obsluhe fitness centra).

1.19. V prípade poškodenia, alebo straty hracej karty „Moja hracia karta FITHUB“ nie je možné poskytnúť žiadnu náhradu.

1.20. Nárok na odmenu zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné uplatniť v prípade, ak dôjde k ukončeniu prevádzkovania vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“.

1.21. Každá vernostná karta „Moja hracia karta FITHUB“ má vyznačenú dobu jej platnosti, po uplynutí ktorej nie je možné uplatniť nárok na zbieranie ďalších vernostných bodov, aj keby vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ stále trval. Ukončením trvania vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ zaniká platnosť každej vernostnej karty „Moja hracia karta FITHUB“.

1.22. Každá vernostná karta „Moja hracia karta FITHUB“ má vyznačenú dobu jej platnosti, po uplynutí ktorej je možné maximálne do 10 dní uplatniť nárok na odmenu zadarmo podľa nazberaného množstva vernostných bodov.

1.23. Nárok na odmenu zadarmo v zmysle týchto pravidiel nie je možné vymáhať právnou cestou.

1.24. Spoločnosť Retsus s.r.o. má právo vernostný program „Tvoja odmena od FITHUB“ kedykoľvek pozastaviť, ukončiť, ako aj jednostranne upraviť jeho pravidlá. Akékoľvek zmeny vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk, ak z príslušnej zmeny nebude vyplývať neskorší deň jej účinnosti, vrátane pozastavenia, alebo zrušenia vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“. Pravidlá vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ sú taktiež k nahliadnutiu v prevádzke Fitness centra FITHUB.

1.25. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ a informáciami týkajúcimi sa vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ uvedenými na akýchkoľvek propagačných, alebo iných informačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel.

1.26. V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s právnymi predpismi, spoločnosť Retsus s.r.o. má právo odmietnuť poskytnúť zákazníkovi odmenu zadarmo, na ktorú by mu inak vznikol v zmysle týchto pravidiel nárok.

1.27. Tieto pravidlá vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB“ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.fithub.sk.

 

Spracúvanie osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelí fyzická osoba spoločnosti Retsus s.r.o. ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“), je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia odvolania súhlasu organizátorovi. Spoločnosť Retsus s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby počas doby 6 mesiacov odo dňa jeho udelenia, alebo do dňa odvolania takéhoto súhlasu dotknutou osobou, podľa toho čo nastane skôr. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov, ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, finančná správa a pod. Každá dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných, alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu, alebo blokovanie osobných údajov a patria jej ďalšie práva uvedené v § 28 Zákona.

 

Čachtice 1.9.2019

Príloha č.1

Bodovacia tabuľka vernostného programu „Tvoja odmena od FITHUB zadarmo“

PRODUKTY Z PONUKY: Bodové hodnotenie
Horúce nápoje:  
Espresso +1 bod
Espresso lungo +1 bod
Čaj +1 bod
Voda a nápoje:  
Voda Nartes +1 bod
Voda Rajec +1 bod
Carnitine activity drink – rôzne príchute +1 bod
NOCCO BCAA / PWO – rôzne príchute +1 bod
Proetin:  
Proteinshake (rôzne príchute) +1 bod
Suplementy:  
Carnitine 3000 shot +1 bod
BCAA powder +1 bod
BCAA liquid shot +1 bod
Explosine +1 bod
N1 +1 bod
Nitrox PUMP +1 bod
FAT Direct shot +1 bod
Magneslife strong +1 bod
SLUŽBY:  
Jednorázové vstupy do fitness centra FITHUB:  
Jednorázový vstup +1 bod
Jednorázový vstup – kredit +1 bod
1 vstup skupinová lekcia +1 bod
Členstvo vo fitness centre FITHUB:  
Zakúpenie klubového členstva – 3 mesiace +5 bodov
Zakúpenie klubového členstva – pol roka +5 bodov
Zakúpenie klubového členstva – rok +5 bodov
Ostatné služby:  
Tréning s osobným trénerom fitness centra FITHUB +1 bod
AKTIVITY:  
Návšteva fitness centra (okrem jednorazových vstupov) +1 bod
Návšteva fitness centra cez víkendy sviatky +2 body
Jednorazová úhrada klubového členstva +5 bodov
Nákup výživových doplnkov a športového vybavenie za každých 10 EUR +1 bod

KATALÓG ODMIEN